press to zoom

press to zoom
Community Engagement
Community Engagement

Describe your image

press to zoom

press to zoom
1/4
Logo_Color_University CPU.png

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/4

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/4

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/4

Cập nhật kế hoạch cộng đồng đại học

 

Thành phố San Diego đang cập nhật Kế hoạch Cộng đồng Đại học, được thông qua vào năm 1987. Kế hoạch Cộng đồng được cập nhật sẽ xem xét các điều kiện hiện tại, các mục tiêu của Toàn Thành phố trong Kế hoạch Hành động Khí hậu và Kế hoạch Chung, và các mục tiêu cụ thể của cộng đồng để đưa ra định hướng cho sự phát triển lâu dài của cộng đồng. Cập nhật kế hoạch cộng đồng của trường đại học sẽ là một quá trình hợp tác với các cơ hội liên tục cho ý kiến ​​của cộng đồng. Trong quá trình cập nhật, nhân viên Phòng Kế hoạch sẽ làm việc với cộng đồng Đại học và công chúng để xác định và xem xét các câu hỏi, vấn đề và cơ hội quan trọng bao gồm:

  • Những cơ hội nào tồn tại để củng cố vai trò của cộng đồng như một trung tâm việc làm lớn?

  • Tương lai của cộng đồng có thể được lên kế hoạch như thế nào để tận dụng những cải tiến về giao thông khi đến trường Đại học?

  • Làm thế nào chúng tôi có thể cung cấp nhiều lựa chọn nhà ở trong cộng đồng?

  • Những chiến lược nào sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc đáp ứng các mục tiêu Kế hoạch Hành động Khí hậu dài hạn để giảm phát thải khí nhà kính?

  • Làm thế nào để tăng cường kết nối giữa các điểm đến chính trong cộng đồng?

  • Những cơ hội nào tồn tại để nuôi dưỡng một nơi để sống, làm việc và vui chơi?

 
UNIVERSITY AERIAL_6.12.jpg

Quá trình

Quá trình phát triển Bản Cập nhật Kế hoạch Cộng đồng của Trường Đại học sẽ mang tính hợp tác và bao gồm một số cơ hội để công chúng đóng góp ý kiến. Thành phố sẽ thành lập và họp thường xuyên với Tiểu ban Cập nhật Kế hoạch Cộng đồng của Nhóm Kế hoạch Cộng đồng của Trường Đại học, các cuộc hội thảo công khai sẽ được tiến hành và các cơ hội để chia sẻ ý kiến trực tuyến của bạn sẽ có tại các mốc quan trọng trong quá trình lập kế hoạch. Kết quả của quá trình này sẽ là một bản dự thảo mới về Kế hoạch cộng đồng cho trường đại học. Báo cáo Tác động Môi trường cũng sẽ được chuẩn bị để đánh giá các tác động môi trường tiềm ẩn của việc thực hiện kế hoạch, cùng với các biện pháp giảm thiểu cần thiết.

 

Mốc thời gian

Các bác sĩ cho biết thêm:

Schedule for Website-01.png
 

What is a Community Plan?


University is one of 53 community planning areas in the City of San Diego, each of which is a part of the Land Use Element of the General Plan. Community plans provide more detailed land use designations and site-specific policy recommendations than are practical at the citywide level. Community plan updates work with the General Plan in order to achieve both citywide and community level goals, including guidance of future growth and development. All of the adopted community plans must be consistent with the goals and policies of the General Plan.
How does a Community Plan Update relate to the Climate Action Plan?


The City's Climate Action Plan (CAP) was adopted in 2015, and requires a 50% reduction in greenhouse gas emissions (GHG) by 2035. The University Community Plan Update works with the CAP to achieve citywide and community sustainability goals, such as smart growth, mode shift, and transit oriented development. All adopted community plans must be consistent with the goals and policies of the CAP.
Why is the University Community Plan Being Updated?


The University Community Plan was last updated more than 30 years ago, in 1987. Since that time, population and job growth has led University to become one of the San Diego region’s primary superregional employment areas. The updated Community Plan will guide the community over the next 30 years, and will consider current conditions, Citywide goals in the Climate Action Plan and the General Plan, and community specific goals to provide direction for the long-term development of the community. The University Community Plan Update will be a collaborative process with ongoing opportunities for public input. During the update process, Planning Department staff will work with the University community and the public to identify and consider important questions, issues, and opportunities.
What is the University CPU Subcommittee?


The University Community Plan Update Subcommittee is a subcommittee of the University Community Planning Group, which is the City's recognized citizens' group for the University Community. This subcommittee was created specifically for the Community Plan Update in order to provide feedback to the City regarding the process.

Câu hỏi thường gặp