UTC_edited.jpg
Logo_Color_University CPU.png

Chọn cộng đồng của bạn!

Bây giờ là cơ hội để bạn xem xét các lựa chọn sử dụng đất và làm cho tiếng nói của bạn được lắng nghe! Nhóm lập kế hoạch đã khởi chạy Nền tảng tương tác trực tuyến của trường đại học: Chọn cộng đồng của bạn! , đề xuất hai đến ba tùy chọn để thay đổi trong năm lĩnh vực trọng tâm. Nhấp vào nút bên dưới để thực hiện khảo sát:

 

Nền tảng tương tác sẽ vẫn mở cho đến ngày 31 tháng 10. Sẽ có một số cơ hội để tham gia với Nhóm Dự án CPU trong tháng 10.  

Kết quả sẽ được báo cáo tại cuộc họp của Tiểu ban Cập nhật Kế hoạch Cộng đồng trong tương lai.  

Bản sao của cuộc khảo sát có sẵn tại các địa điểm dưới đây:  

  • Trung tâm Giải trí Nobel

  • Thư viện Cộng đồng Đại học North

  • Trung tâm giải trí Doyle

  • Trung tâm giải trí Standley

  • Thư viện Cộng đồng Đại học (Đại học Nam)

 

Vui lòng kiểm tra giờ hoạt động tại mỗi địa điểm ​

OCET Background.JPG