Logo_Color_University CPU.png
Forum Presentation_KKW 2.jpg

Tiểu ban cập nhật kế hoạch cộng đồng của trường đại học (CPUS)

Tiểu ban Cập nhật Kế hoạch Cộng đồng Đại học là một tiểu ban của Nhóm Kế hoạch Cộng đồng Đại học, là nhóm công dân được Thành phố công nhận vì Cộng đồng Đại học. Tiểu ban này được thành lập đặc biệt cho Cập nhật Kế hoạch Cộng đồng nhằm cung cấp phản hồi cho Thành phố về quy trình này.

Các bác sĩ cho biết:

CUỘC HỌP TIẾP THEO:

Lưu ngày! Bạn được mời tham gia cuộc họp ảo của Tiểu ban cập nhật kế hoạch cộng đồng của trường đại học:

Thứ ba, ngày 16 tháng hai năm 2021

5:30 - 8:30 tối

Chương trình nghị sự TBD

Đầu vào của bạn là điều cần thiết để phát triển một kế hoạch đáp ứng nhu cầu của bạn. Nhận xét và phản hồi được hoan nghênh bất cứ lúc nào. Hãy chia sẻ với chúng tôi tại đây .

Các cuộc họp & tài liệu về CPU của trường đại học